Bestuursakkoord gemeente Goirle is rond

Goirle, 7 mei 2018 –Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD bezegelen de gevormde coalitie door middel van de presentatie van het bestuursakkoord Goirle voor de komende jaren.

 

Na weken van intensief overleg is het proces rondom de coalitievorming in de gemeente Goirle ten einde. Coalitiepartners Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD zijn het eens over het bestuursakkoord dat voor de komende jaren leidend zal zijn. Met de titel ‘Duurzaam en dienstbaar’ ligt er een bestuursakkoord dat gebaseerd is op gedeelde ambities.

De twee leidende thema's in het bestuursakkoord, duurzaamheid en dienstbaarheid, vormen het uitgangspunt bij het maken van keuzes. Dienstbaarheid is de rode draad voor wat betreft het denken en doen van zowel raad, college als organisatie. Duurzaamheid beperkt zich in het akkoord niet tot energie of andere klassieke milieuthema's, maar is belangrijk in zowel het sociale domein als het financiële en ruimtelijke domein.

Nieuw in het akkoord is de horizontale verantwoordelijkheid van de wethouders. Dit wordt specifiek genoemd in het akkoord en houdt in dat twee wethouders worden bevoegd om bij ieder voorstel dat een raakvlak heeft met duurzaamheid en/of dienstbaarheid op alle domeinen mee te denken. Hiermee wordt beoogd om de traditionele kokers te doorbreken en breder te kunnen sturen. Tegelijkertijd geeft het een signaal af aan het hele college, de raad en de ambtelijke organisatie om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en dienstbaarheid op zich te nemen.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. is de gemeenteraad van Goirle gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Geheel in de lijn van de nieuwe structuur vindt op 15 mei een beeldvormende/oordeelsvormende vergadering plaats. Tijdens deze vergadering krijgen de fracties van alle partijen de mogelijkheid kennis te nemen van het nieuwe bestuursakkoord en kunnen zij vragen stellen om de draagwijdte van het bestuursakkoord te doorgronden.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en over de voorgedragen wethouderskandidaten. Tijdens die vergadering krijgen de oppositiepartijen de mogelijkheid te reageren op het bestuursakkoord en kunnen zij door middel van het indienen van amendementen eventuele wijzigingen voorstellen.